Tháng 1 152014
 
Thành ngữ liên quan đến ngựa của Trung Quốc

塞翁失马安(焉)知祸福 (安(焉)知非福): Tái ông thất mã, an (yên) tri họa phúc (hoặc “an (yên) tri phi phúc) Tái ông 塞翁: ông già ở biên ải. Ông già ở biên ải mất ngựa, sao biết được là họa hay phúc? Ý nói sự việc có vẻ không may xảy ra, chưa chắc kết quả cuối cùng [...]

Tháng 7 182009
 

Giảng nghĩa: Nguồn gốc: chương Nhân Gian Huấn, sách Hoài  Nam Tử 《淮南子·人间训》 Giản thể: 塞翁失马,安知祸福 Phồn thể: 塞翁失馬,安知禍福 Phiên âm: sàiwēng shī mǎ, ān zhī huò fú Âm Hán  Việt: Tái Ông thất mã, yên tri họa phúc Nghĩa: Tái  Ông (ông già ở biên ải) mất ngựa, biết đâu là họa hay phúc?